.DARMOWA DOSTAWA. od 300 zł

Regulamin Akcji PlastikZglowy

Regulamin akcji i konkursu

#plastikZgłowy”


§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji i Konkursu pod nazwą: “#plastikZgłowy” (dalej: „Akcja”) jest firma Z Koptem Sp. z o.o., ul. Łokietka 46/1, 81-376 Sopot, NIP: 5851474404; zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Akcja i Konkurs są organizowane za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Organizator informuje, że Akcja i Konkurs nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane czy wspierane przez właściciela serwisu Instagram lub Facebook, czy też innych mediów społecznościowych, innych aplikacji służących do komunikacji i udostępniania treści (które mogą zostać użyte przez uczestników konkursu). Firmy i aplikacje te nie ponoszą odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

 4. Akcja jest ogłaszana za pośrednictwem strony internetowej www.ambasadorzkopytem.eu , a promowana przy udziale kont Organizatora w Social Media (Instagram i Facebook), a także Kont osób zaangażowanych do promocji Akcji, które to, są wyłączone z towarzyszącego akcji Konkursu.

 5. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem") reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Akcji i konkursie z nią związanym.

 6. Przedmiotowa Akcja nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku (Dz. U. nr 201 poz. 1540). Konkurs organizowany w ramach akcji nie jest loterią promocyjną ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. W szczególności, wynik Konkursu, zależy od indywidualnych starań oraz rywalizacji uczestników i nie jest zależny od przypadku.

 7. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji i Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 8. Uczestnik Akcji może wysłać tylko jedno zgłoszenie na Konkurs powiązane z adresem e-mail, który poda. Nie ma ograniczeń, co do ilości udostępnień unikalnego linku, który otrzyma po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia.

 9. [Wymagania] Do uczestnictwa w Akcji i Konkursie niezbędne jest posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

 10. [Wyłączenie] W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy agencji marketingowych współpracujących przy realizacji Konkursu, jak również członkowie najbliższej rodziny takich osób. Przez „pracowników” rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostających w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram i Facebook, programów mailowych, czy też innych aplikacji służących do komunikacji i udostępniania treści (które mogą zostać użyte przez uczestników konkursu) lub utrudniony dostęp do nich z przyczyn od niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będący wynikiem działań lub zaniechań w/w serwisu, braku dostępu do Internetu itp.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

§2

Przedmiot i czas trwania Akcji i Konkursu

 1. Przedmiotem Akcji jest KONKURS, który polega na udostępnianiu przez każdego uczestnika akcji, swojego unikalnego LINKU wygenerowanego przy rejestracji, tak by o przedmiocie akcji i konkursie poinformować jak największą liczbę osób (liczy się unikalna liczba kliknięć w link Uczestnika), które używając linka zarejestrują się na stronie akcji.

 2. Akcja i Konkurs trwa od 18.10.2019 r. do 30.10.2019r do 23:59:59. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji przed czasem bez wskazania przyczyny.

 3. Każde poprawne zgłoszenie do Akcji i Konkursu, polegające na podaniu imienia i adresu e-mail, bierze udział w Akcji i Konkursie.

 4. W ogólnodostępnym rankingu każdy Uczestnik może śledzić swoją pozycję na bieżąco.

 5. Pozycja w rankingu zależy od ilości użytkowników zapisanych do akcji, poprzez kliknięcie w indywidualny link UCZESTNIKA.

§3

Uczestnictwo w Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być wszyscy którzy:

a. Posiadają aktywną skrzynkę poczty elektronicznej (e-mail).

b. Ukończyli 18 lat lub ukończyli 13 lat i posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

2. Zgłaszając swój udział w Akcji, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (oraz inne podmioty działające wyłącznie na zlecenie Organizatora i w celach określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności) jego danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Akcji i Konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i Konkursie i przyznania nagród. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

3. Przystępując do Akcji i Konkursu Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane i oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Akcji i Konkursie.

4. Aby wziąć udział w Akcji i Konkursie Uczestnik musi dokonać zgłoszenia poprzez stronę Akcji podając:

  1. swoje imię

  2. aktywny adres e-mail.


   5. Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje swój INDYWIDUALNY LINK, który może udostępniać, za pomocą dowolnych mediów, swoim znajomym.

   6. Tym, co decyduje o pozycji i/lub wygranej Uczestnika jest liczba UNIKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW zarejestrowanych w Akcji, dzięki linkowi użytkownika. Jeśli w rankingu pojawią się dwie osoby o takiej samej liczbie unikalnych użytkowników zarejestrowanych w akcji przy użyciu ich linka, to kolejno, o wygranej, decyduje ilość KLIKNIĘĆ w INDYWIDUALNY LINK Uczestnika. Oba parametry są mierzone i śledzone w czasie rzeczywistym przez oprogramowanie Viral Loops.

   7. Dzięki Viral Loops każdy Uczestnik zgłaszając prawidłowo swoje uczestnictwo, otrzymuje unikalny link. System liczy ilość osób zapisanych do akcji przy użyciu indywidualnego linku Uczestnika, a także unikalnych kliknięć w link Uczestnika i w czasie rzeczywistym prowadzi ranking Uczestników Konkursu na bieżąco podając ich aktualną pozycję.

   8. WYNIKI I WYGRANE – za finalny wynik i zwycięzców Konkursu uznaje się pierwsze 10 osób wyszczególnione w RANKINGU na dzień 30.10.2019 i godz. 23:59:59.

   9. Ranking prowadzony i aktualizowany jest poprzez niezależne oprogramowanie Viral Loops, na którego działanie oraz finalny wynik Konkursu nie ma wpływu Organizator. Nie ma on też możliwości manipulacji wynikami. Organizator może jednak usuwać z Rankingu Uczestników, którzy naruszą niniejszy Regulamin, czy też tych, którzy nie są uznawani za Uczestników Konkursu (ich uczestnictwo wynika z innych ustaleń z Organizatorem, np. promocji Akcji).

   10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w jego trakcie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony na stronie www.ambasadorzkopytem.eu

§4

Przebieg Akcji

 1. Każdy kto dokona prawidłowego zgłoszenia do Akcji i Konkursu w trakcie trwania Akcji, bierze udział w Akcji i Konkursie.

 2. Za prawidłowe zgłoszenie uznaje się podanie przez Uczestnika imienia oraz aktywnego adres e-mail.

 3. Zadanie konkursowe polega na przekonaniu jak największej ilości osób,do zapisania się do akcji, przy użyciu Indywidualnego Linku Uczestnika.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia wynikające z niemożności opublikowania linku, wynikające z przyczyn technicznych, czy innych niezależnych od niego.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji (tzw. repostowania) publicznych postów osób zgłoszonych do Konkursu, w profilach Organizatora prowadzonych w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. Dodatkowo wpisy, za które przyznane zostaną nagrody, mogą zostać opublikowane także na stronach www.zkopytem.eu

§5

Szczegółowe zasady i warunki prawne Akcji i Konkursu

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać chęć udziału w Akcji i Konkursie za pomocą rejestracji – podając swoje imię i adres e-mail. Po rejestracji utrzymują swój unikalny link, który mogą użyć (udostępniać) w celu zwiększenia swoich szans na zwycięstwo w Konkursie.

 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, treści wulgarnych, propagujących przemoc.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Rankingu i listy Uczestników osób, które naruszają zapisy niniejszego Regulaminu, działają na szkodę Organizatora, publikują obraźliwe treści lub w inny sposób naruszają dobre imię Organizatora i Akcji, lub innych Uczestników. Organizator zastrzega sobie również prawo do usuwania z Rankingu i listy Uczestników osób, które oszukując będą pozyskiwać referale z fałszywych kont email. W przypadku, gdy liczba fałszywych maili wykazana przy weryfikacji, przekroczy 20% wszystkich pozyskanych przez Uczestnika  leadów, Organizator może zdyskwalifikować Uczestnika z Konkursu. Organizator nie musi informować osób, które zostają usunięte z Akcji i Konkursu.

 4. Do organizacji Konkursu i zapewnienia prawidłowego jego przebiegu używane jest narzędzie, oprogramowanie Viral Loops LTD, 21 Aylmer Parade Aylmer Road, London, England, N2 0AT . Narzędzie używane jest aby zapobiec podejrzeniom o oszustwo lub sztuczną manipulację w konkursie. System zapewnia algorytm generujący indywidualne linki uczestników; zliczający osoby zapisujące się do Akcji przy użyciu idywidualnych linków; zliczający unikalne kliknięcia w każdy link; prowadzenie Rankingu uczestników, a także wykrywający nietypowe i fałszywe zgłoszenia. Dlatego każde nietypowe działanie zostanie dwukrotnie sprawdzone, a wiadomości e-mail zostaną zweryfikowane w celu sprawdzenia ich autentyczności.

 5. Viral Loops zapewnia ochronę Danych podanych przez Uczestników w trakcie trwania Akcji. Baza Danych Viral Loops znajduje się na terenie Europy.

 6. Organizator nie ma dostępu do algorytmu Viral Loops i nie ma możliwości wpływania na wyniki końcowe Konkursu. Organizator może jednak usuwać z Rankingu Uczestników, którzy naruszą niniejszy Regulamin, czy też tych, którzy nie są uznawani za Uczestników Konkursu (ich uczestnictwo wynika z innych ustaleń z Organizatorem, np. promocji Akcji).

 7. Z udziału w Konkursie wyłączeni są Ambasadorzy, którzy w ramach osobnego porozumienia z Organizatorem, promują Akcję i Konkurs.


§6

Nagrody i zwycięzcy

 1. W Konkursie za pomocą oprogramowania Viral Loops wybranych zostanie 10 uczestników, którzy będą mieli najwięcej pozyskanych referali poprzez swój indywidualny link.

 2. Zwycięzcy otrzymają nagrody wg kolejności w Rankingu, licząc od początku, czyli największej ilości kliknięć, czyli:

  1. BON na 700 zł do wykorzystania w sklepie Z Kopytem oraz eko zestaw (woreczki na zakupy, eko słomka, bambusowa szczoteczka do zębów, szampon w kostce)

  2. BON na 500 zł do wykorzystania w sklepie Z Kopytem oraz eko zestaw (woreczki na zakupy, eko słomka, bambusowa szczoteczka do zębów, szampon w kostce)

  3. BON na 300 zł do wykorzystania w sklepie Z Kopytem oraz eko zestaw (woreczki na zakupy, eko słomka, bambusowa szczoteczka do zębów, szampon w kostce)

  4. 4- 10 miejsce: BON na 50 zł do wykorzystania w sklepie www.zkopytem.eu

  Oraz dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 10% wartości łącznej sumy nagród na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, przy czym dodatkowa nagroda pieniężna na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego nie zostanie Laureatom wydana lecz wpłacona przez płatnika (Fundatora) na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – łącznie 1 nagroda.

 3. Wartość nagród wynosi kolejno:

  1. 800 zł

  2. 600 zł

  3. 400 zł

  4. 4- 10 miejsce: 50 zł

 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

 5. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez e-mail podany w swoim zgłoszeniu do Akcji i Konkursu w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu i uzyskania tytułu do nagrody.

 6. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik – zdobywca Nagrody winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając wiadomość mailową w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora. Odpowiedź, czyli POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NAGRODY, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, winno nastąpić w terminie 5 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. W Potwierdzeniu Przyjęcia Nagrody, zdobywca Nagrody winien: (a) podać dane adresowe niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody wraz z numerem telefonu, (b) wkleić w treść maila oświadczenie o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora (oraz inne podmioty działające wyłącznie na zlecenie Organizatora i w celach określonych w niniejszym Regulaminie i Polityce Prywatności) moich danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu w celu realizacji Akcji i Konkursu #plastikZgłowy. Wiem, że mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych przeze mnie jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji i Konkursie i przyznania nagród. Mam prawo do wycofania zgody, które jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


7. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody. Zdobywca Nagrody kontaktując się z Organizatorem zobowiązuje się do podania – w razie takiej potrzeby zgłoszonej przez Organizatora – danych niezbędnych do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

8. Prawo Zdobywcy nagrody do Nagrody wygasa, jeśli Laureat w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail o wygraniu Nagrody nie doręczy Organizatorowi wszystkich wymaganych danych zgodnie z §6 pkt. 6 Regulaminu. W takim wypadku Nagroda nie jest wydawana. Nagroda przechodzi na autora Zgłoszenia zastępczego, czyli kolejnego w Rankingu (pierwszego kolejnego z listy Rankingowej spełniającego warunki Regulaminu). O przyznaniu Nagrody autorzy Zgłoszeń zastępczych zostaną powiadomieni poprzez wysłanie przez Organizatora wiadomości (na adres e-mail podany w zgłoszeniu) w terminie do dnia 30.11.2019 roku i przeprowadzana jest ponownie procedura zgodnie z §6 pkt. 6 Regulaminu. Procedura zgodnie §6 pkt. 6 i 7 Regulaminu jest powtarzana do momentu spełnienia przez autora Zgłoszenia zastępczego warunków określonych w §6 pkt. 6 Regulaminu lub do dnia 24.12.2019 roku (w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej). Jeśli zostanie wyczerpana lista autorów Zgłoszeń zastępczych, a Nagroda nie zostanie wydana, Nagroda pozostaje własnością Fundatora

9. Po Potwierdzeniu zdobywcy Nagrody zgodnie z ust. 6 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.

10. W razie takiej potrzeby, zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, jak również do wykonania obowiązków podatkowych oraz pisemnego potwierdzenia udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

11. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Zdobywca Nagrody zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym odszkodowawczych, wobec Organizatora w związku z nieprzestrzeganiem dat, o których mowa w ust. 5 powyżej.

12. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody (informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z nich) w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-mailowego Potwierdzenia i oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, oraz poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.

13. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności:

 1. kiedy Uczestnik sztucznie manipulował ilością kliknięć w swój Personalny Link.

 2. kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający Regulamin, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika.


  14. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem Nagród odpowiada Organizator. Uczestnicy zobowiązują się współpracować w tym zakresie z Organizatorem, w szczególności podając na ich żądanie wymagane przez przepisy dane.

  15. W przypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy, zdobywcy Nagród otrzymają dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości niezbędnej do pokrycia podatku należnego w związku z wygraniem Nagrody – nagrody te zostaną przeznaczone bezpośrednio na zapłatę tegoż podatku, tj. nie będą wypłacane zdobywcom Nagród; powyższe związane jest z koniecznością wykonania obowiązku podatkowego tj. uiszczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wartość podatku zostanie wyliczona i odprowadzona zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz przekazana do właściwego urzędu skarbowego.


§7

Odpowiedzialność Podatkowa

 1. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn zm.).

§8

WYDAWANIE NAGRÓD

1. Organizator po doręczeniu mu danych, o których mowa w §6 pkt. 6 Regulaminu, przystępuje do weryfikacji ich zgodności z danymi zawartymi w zgłoszeniu Konkursowym Zwycięzcy oraz wymogami niniejszego Regulaminu. Po pozytywnej weryfikacji zgodności danych, Organizator wysyła Laureatowi Nagrodę na podany przez niego adres, przesyłką kurierską lub pocztową w terminie do dnia 30.11.2019 r, przy czym BONY Rabatowe dostarczane są po pozytywnej weryfikacji w formie elektronicznej na podany przez Zwycięzcę adres e-mail. Koszt przesyłki kurierskiej lub pocztowej ponosi Organizator; dostarczenie Nagród jest możliwe jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. O sposobie przekazania Nagrody decyduje Organizator. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata, pozostaje ona własnością Fundatora.

§9

Przetwarzanie danych osobowych


 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych zawarte w niniejszym Regulaminie Akcji oraz Polityce Prywatności Firmy Z Kopytem Sp. z o.o. , która znajduje się na stronie: https://zkopytem.eu/strona/polityka-prywatnosci

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu (chyba, że w trakcie Rejestracji Uczestnik wyrazi zgodę na inne formy promocji Organizatora, to wtedy i zawsze wyłącznie przestrzegając zapisów prawa i zgodnie z Polityką Prywatnośći Firmy Z Kopytem Sp. z o.o. , która znajduje się na stronie: https://zkopytem.eu/strona/polityka-prywatnosci), w tym celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników w w/w celach mogą zostać przekazane Organizatorowi, firmom kurierskim oraz do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 4. Zgoda zdobywców Nagród na przetwarzanie ich danych osobowych jest udzielana zgodnie z § 6 ust. 6.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Uczestnika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu drogą mailową (sklep@zkopytem.eu ) lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Akcji i Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.§10

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: Z Koptem Sp. z o.o., ul. Łokietka 46/1, 81-376 Sopot

 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.


§11

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na portalu Instagram, Facebook, czy innych mediów społecznościowych, innych aplikacjach służących do komunikacji i udostępniania treści (które mogą zostać użyte przez uczestników konkursu).

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie https://zkopytem.eu/strona/regulamin_plastikzglowy

 2. Polityka Prywatności Organizatora znajduje się na: https://zkopytem.eu/strona/polityka-prywatnosci

 3. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika, Organizator może wykluczyć go z udziału w Akacji.

 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 5. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy przeprowadzana przez Instagram, Facebook ani firmę z nimi związaną, czy też innych dostawców mediów społecznościowych, innych aplikacji służących do komunikacji i udostępniania treści (które mogą zostać użyte przez uczestników konkursu).

 6. Zgłoszenie do Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 7. Wszelkie informacje na temat Akcji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: sklep@zkopytem.eu

 8. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz we właściwych przepisach prawa. Wszelkie informacje o Akcji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu podczas trwania Akcji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl